1 Số lưu ý khi giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Đối với giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, hoà giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động, Toà án nhân dân là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Vậy quy trình thủ tục của những cách thức giải quyết trên như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của đội ngũ nhân viên Công ty Luật Siglaw. 

Khái quát về tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động cá nhân là gì?

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 179 Bộ luật lao động năm 2019 (BLLĐ 2019) thì tranh chấp lao động cá nhân được hiểu là Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại”.  

Từ quy định trên, có thể định nghĩa Tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ lợi ích phát sinh giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động và với doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại. 

1 Số lưu ý khi giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
1 Số lưu ý khi giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân cũng tuân theo các quy định chung đối với nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động nói chung. Cụ thể, tại Điều 180 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

– Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

– Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.

– Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.

– Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

– Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý.

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Giải quyết qua hòa giải viên lao động

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân thông qua hoà giải viên lao động là thủ tục bắt buộc khi giải quyết theo quy định của pháp luật lao động 2019, trừ một số trường hợp sau:

 – Các trường hợp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

– Các trường hợp bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

– Các tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

– Các tranh chấp liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động;

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hòa giải viên lao động

Bước 1: Gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động đến Hòa giải viên lao động

Bước 2:  Hòa giải viên lao động mở phiên họp hòa giải

– Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải.

– Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

– Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.

– Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét.

– Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.

– Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động.

– Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

Lưu ý:

– Trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

– Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

+ Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại Điều 189 của Bộ luật Lao động;

+ Yêu cầu Tòa án giải quyết. Tìm hiểu thêm về hòa giải thương mại

Giải quyết qua Hội đồng trọng tài lao động

Giải quyết tranh chấp tại hội đồng trọng tài lao động: Trong trường hợp cả hai bên có thỏa thuận thì có thể yêu cầu hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động. Khi đã yêu cầu hội đồng trọng tài giải quyết thì tòa án không có thẩm quyền giải quyết. Hội đồng trọng tại sau khi thành lập và giải quyết tranh chấp sẽ ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp. Quyết định này là phán quyết chung thẩm, nếu một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của ban trọng tài thì các bên có quyền yêu cầu toà án giải quyết.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động

Bước 1: Gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động đến Hội đồng trọng tài lao động

Bước 2: Thành lập ban trọng tài lao động

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp

Bước 3: Giải quyết tranh chấp lao động

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập, Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp

Lưu ý:

– Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật lao động 2019.

– Trường hợp hết thời hạn mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

– Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Tìm hiểu thêm về trọng tài thương mại

Giải quyết qua Tòa án

 • Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại toà án. Trong trường hợp thẩm quyền giải quyết không thuộc về trọng tài lao động, tòa án sẽ giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động. Và khi đó, thủ tục giải quyết sẽ tương tự với thủ tục giải quyết vụ việc dân sự tại tòa án tuân theo quy định về trình tự, thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
 • Theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Điều 32 và Điều 35 thì tranh chấp lao động cá nhân sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân cấp huyện trừ một số trường hợp giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài đặc biệt được quy định theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Thẩm quyền theo lãnh thổ của tòa án trong trường hợp này là Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức trừ trường hợp các bên có thỏa thuận nộp đơn khởi kiện tại tòa án nơi nguyên đơn cư trú. Như vậy, thông thường Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú hoặc có trụ sở sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động. 

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Tòa án

Bước 1: Nộp đơn khởi kiên đến Tòa án có thẩm quyền 

Bước 2: Tòa án xem xét, thụ lý vụ án

Bước 3: Nộp tiền tạm ứng án phí

Bước 4: Tòa án tiến hành hòa giải

– Nếu hòa giải thành, Tòa án lập biên bản hòa giải thành và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên.

– Trường hợp hòa giải không thành, Tòa án lập biên bản hòa giải không thành và quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được quy định tại Điều 190 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

 1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 2. Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 4. Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Dịch vụ tư vấn, giải quyết tranh chấp lao động của Công ty luật Siglaw

Để tiết kiệm thời gian và chi phí tối đa cho Quý khách hàng, Công ty Luật Siglaw cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động với những nội dung sau:

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp;
 • Tư vấn các phương án giải quyết tranh chấp;
 • Xác định căn cứ giải quyết tranh chấp;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ;
 • Tham gia đàm phán, hòa giải trong vụ án lao động;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án lao động;
 • Luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước Hội đồng trọng tài lao động, Tòa án;
 • Luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong giai đoạn thi hành án.

Quý khách hàng gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động vui lòng liên hệ Công ty Luật Siglaw để được các luật sư tư vấn tận tình nhất!

Tại sao nên lựa chọn chúng tôi?

Ưu đãi: Siglaw là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, với đội ngũ luật sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm và nhiệt tình trong lĩnh vực tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ tận tình, hiệu quả và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Kinh nghiệm: kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh các chấp trong kinh doanh thương mại bao gồm đa dạng các phương pháp như: đàm phán, hòa giải, trọng tài thương mại, Tòa án. Chúng tôi luôn cố gắng đưa ra những tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng, cập nhật và nắm bắt tình hình pháp lý mới nhất, giúp khách hàng đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng trong việc giải quyết tranh chấp.

Đội ngũ nhân viên công ty luật Siglaw: gồm các Luật sư, Trọng tài viên, chuyên gia pháp lý với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi cam kết mang đến sự hỗ trợ tận tình, kịp thời và chuyên nghiệp cho khách hàng. 

Chi phí: Chúng tôi cam kết mang đến mức chi phí tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng. 

Đánh giá
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238