Hồ sơ & thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính

Tổ chức, cá nhân đầu tư được phép kinh doanh dịch vụ bưu chính khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính là gì?

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (Giấy phép bưu chính) là một loại giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính bao gồm: điều kiện về vốn, điều kiện cụ thể khác. Khi được cấp Giấy phép này thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính là gì?
Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính là gì?

Những trường hợp phải thông báo kinh doanh hoạt động bưu chính

Trong các trường hợp sau đây, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính:

 • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg).
 • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg).
 • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gói, kiện.
 • Doanh nghiệp làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.
 • Doanh nghiệp nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam.
 • Doanh nghiệp làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.
 • Doanh nghiệp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

Điều kiện để cấp giấy phép bưu chính

Để được cấp Giấy phép bưu chính, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính cần phải đáp ứng được các điều kiện như sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính.
 • Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép. Cụ thể:
  • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam.
  • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính.
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính bao gồm các nội dung sau:

 • Giấy đề nghị Giấy phép bưu chính.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có).
 • Phương án kinh doanh.
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có).
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp giấy phép.
 • Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điểm k khoản 2 Điều này.

Số lượng hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính được lập thành 03 bộ, trong đó:

 • 01 bộ là bản gốc.
 • 02 bộ là bản sao (Doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao).

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

 1. Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh: Hồ sơ được nộp tại Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
 2. Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế: Hồ sơ được nộp tại Bộ Thông tin Truyền thông.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ qua một trong các hình thức sau:

 • Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.
 • Qua dịch vụ bưu chính.
 • Cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép (nếu có).

Thời hạn xử lý hồ sơ

 • Trong thời gian là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra và cấp Giấy phép bưu chính cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối cấp Giấy phép bưu chính: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính đáp ứng quy định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép bưu chính.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính chưa đáp ứng quy định:

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 1, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi thông báo lần 2.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép bưu chính ra thông báo từ chối cấp Giấy phép bưu chính.

Lưu ý về phương án kinh doanh trong hồ sơ cấp Giấy phép bưu chính

Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:

 • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;
 • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
 • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;
 • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;
 • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;
 • Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án. Thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

Dịch vụ xin cấp phép bưu chính tại Siglaw

 • Công ty luật Siglaw sẽ tư vấn chi tiết các điều kiện để được cấp Giấy phép bưu chính.
 • Hãng luật Siglaw thay mặt khách hàng để lên một bộ hồ sơ hoàn chỉnh và nộp hồ sơ tại Sở Thông Tin Truyền Thông hoặc Bộ Thông Tin để xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính.
 • Liên tục theo dõi cập nhật báo cho khách hàng trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ giấy phép con này.
 • Nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính sau đó đưa trực tiếp cho khách hàng và tư vấn thêm về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

5/5 - (4 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238