Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập qua trang web này bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, e-mail, vị trí địa lý, nội dung được điền tại biểu mẫu… Siglaw chỉ định việc thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết và cách thức phù hợp.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, vui lòng liên hệ địa chỉ: [email protected]. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này khi cần thiết và sẽ thông báo trên trang web này.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Siglaw sử dụng thông tin cá nhân của người truy cập trang web này trong phạm vi các mục đích được nêu dưới đây:

1. Cung cấp dịch vụ pháp lý:
(a) Cung cấp dịch vụ pháp lý theo liên hệ từ người dùng;
(b) Trả lời câu hỏi pháp lý theo liên hệ từ người dùng;
(c) Các mục đích khác liên quan đến dịch vụ pháp lý.

2. Cung cấp thông tin pháp lý và hoạt động của Siglaw liên quan đến:

(a) Sự kiện của công ty chúng tôi (bao gồm gửi hoặc chuyển thư mời tham dự hoặc thư chúc mừng);

(b) Hội thảo, hội nghị, chuyên đề mà chúng tôi hợp tác, hỗ trợ hoặc tổ chức (bao gồm gửi hoặc chuyển thư thông báo hoặc thư mời tham dự);

(c) Thông tin về bản tin pháp lý, ấn phẩm, sách xuất bản của Siglaw (bao gồm gửi hoặc chuyển thư thông báo);

(d) Các thông tin khác trong phạm vi của mục này.

3. Tuyển dụng nhân sự:

(a) Cung cấp thông tin, tiếp nhận đơn đăng ký ứng tuyển;

(b) Quản lý, đào tạo nhân sự cho những cá nhân nhận được lời mời làm việc chính thức;

(c) Các mục đích khác liên quan đến hoạt động tuyển dụng.

Quản lý dữ liệu cá nhân

Siglaw thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để ngăn chặn việc tiết lộ, mất mát, suy giảm và bất kỳ hành vi xâm phạm đối với Dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Chúng tôi thực hiện chế độ giám sát trong nội bộ giữa các Luật sư, Chuyên gia, các nhân viên khác, và bên thứ ba (trong trường hợp phải sử dụng dịch vụ thuê ngoài liên quan đến việc vận hành website) khi cần thiết và phù hợp, nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân của người dùng.
Chúng tôi không cung cấp dữ liệu cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có được sự chấp thuận chính thức bằng văn bản của chủ sở hữu.

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238