Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam thì nhà đầu tư phải tuân thủ các nguyên tắc và quy định theo pháp luật quy định. Trong bài viết dưới đây Siglaw xin chia sẻ chi tiết mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần để bạn có thể tham khảo qua đó thành lập doanh nghiệp 1 cách thuận lợi nhất.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (theo mẫu Phụ lục I-4)

Phụ lục I-4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………  là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký công ty cổ phần với các nội dung sau:

 1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
 1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tên công ty viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………… Fax: …………………………………………………………………………………..

Email: ………………………………………………………………. Website: …………………………………………………………………………………..

 Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

 1. Ngành, nghề kinh doanh[1] (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
STT Tên ngành Mã ngành
     
     
 1. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tổng số cổ phần, loại cổ phần:……………………………………………………………

Mệnh giá từng loại cổ phần:……………………………………………………………….

 1. Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán:……………………
 2. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

   
Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Tổng cộng    
 1. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
 2. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
 3. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
 4. Người đại diện theo pháp luật[2]:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………….. Giới tính: …………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……….. /….. /……….. Dân tộc: ……………………….  Quốc tịch: …………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……….. /….. /……….. Nơi cấp: …………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ……………………………………………………………………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……….. /….. /……….. Ngày hết hạn: …………. /……. /……. Nơi cấp: …………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………… Fax: …………………………………………………………………………………..

Email: …………………………….Website: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Thông tin đăng ký thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6 Tổng số lao động: …………………………………………………………
7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):
8 Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………………………………………
9 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

10 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
    Giá trị gia tăng
    Tiêu thụ đặc biệt
    Thuế xuất, nhập khẩu
    Tài nguyên
    Thu nhập doanh nghiệp
    Môn bài
    Tiền thuê đất
    Phí, lệ phí
    Thu nhập cá nhân
    Khác
11 Ngành, nghề kinh doanh chính[3]: …………………………………….

…………………………………………………………………………

 1. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
 2. a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

– Danh sách cổ đông sáng lập;

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)[4]

Dự thảo điều lệ công ty cổ phần

(có họ, tên và chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức)

Điều lệ công ty là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Nó vừa làm ràng buộc pháp lý với các cơ quan nhà nước, vừa là căn cứ giúp doanh nghiệp phát triển bền lâu.

Điều lệ công ty có vai trò vô cùng quan trọng vì đây là cơ sở để giải quyết các tranh chấp xảy ra. Đối với mỗi một loại hình công ty sẽ có những đặc điểm riêng, đối với công ty cổ phần cũng vậy. Với những mục đích kinh doanh và chiến lược định hướng kinh doanh khác nhau mà mỗi công ty cổ phần cần có điều lệ riêng cho công ty mình. Đây sẽ là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi có tranh chấp, đồng thời nó cũng là một công cụ để giữ ổn định cho công ty.

Nhờ có Điều lệ công ty mà tất cả quyền lợi, trách nhiệm của từng cổ đông trong công ty được phân định một cách rõ ràng, cụ thể. Đây là văn bản quy định rõ ràng phạm vi quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các cổ đông trong công ty dựa trên sự thỏa thuận và các căn cứ theo luật khác.

Điều lệ công ty cũng có một vai trò quan trọng nữa là quy định rõ về các điều kiện mua lại vốn góp, xử lý lỗ, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, xử lý phần vốn góp,… đây sẽ là tiền đề nhằm tạo nên cơ chế hoạt động của mỗi doanh nghiệp.

Ngoài ra, để công ty có một cơ chế vận hành nhất quán thì Điều lệ công ty cũng chính là văn bản quy định các trình tự, thủ tục khác về việc tổ chức các hoạt động nội bộ.

Mẫu danh sách các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

https://docs.google.com/document/d/1jQtj-gpCyJwkwmHQXIu12CiO09qdKRkutCqwLPXyE78/edit?usp=sharing

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 

Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

TỜ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………….

SỐ CMND:………………NGÀY CẤP:…………….NƠI CẤP:………..

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:………………………………………………………

EMAIL: ………………………………………………………………….

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ (khi cần thiết):………………………………

                                                             ………….., ngày……tháng……..năm………..

                                                   (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-0o0—-

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà):  ……………………………………..

Chức danh:  ……………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của 

Địa chỉ trụ sở chính:  ………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà) : …………………………………………………………………………………………

Sinh ngày : …………………    Dân tộc: ………………..    Quốc tịch:  …………………………

Số chứng thực: …………………..  Ngày cấp: ………………. Nơi cấp:  ………………………..

Chỗ ở hiện tại :  …………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

–     Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ông/bà: ………………….. hoàn thành công việc của công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư ………………………………………………………

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên A về kết quả thực hiện công việc.
 2. Việc giao kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
 3. Giấy này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký./.

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm ……..

 

Bên được ủy quyền

 

 

 

 

 

Bên ủy quyền 

 

 

 

   

 [1]

– Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

– Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

[2] Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

[3] Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

[4] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 

Trên đây là một số Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần. Nếu có thắc mắc gì liên quan đến Thành lập công ty cổ phần bạn có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Siglaw để được hỗ trợ!

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

Đánh giá
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238