Đăng ký giao dịch ngoại hối: Hồ sơ, Thủ tục & Mẫu đơn (2024)

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định về đăng ký giao dịch ngoại hối với những hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Vậy Giao dịch ngoại hối là gì? Tại sao phải đăng ký giao dịch ngoại hối khi muốn đầu tư ra nước ngoài? Hãy cùng Siglaw tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Giao dịch ngoại hối là gì?

Ngoại hối là thuật ngữ được dùng để chỉ tất cả những phương tiện thanh toán được sử dụng trong giao dịch quốc tế ví dụ tiền mặt, vàng, ngoại tệ, quyền tài sản,… Giao dịch ngoại hối (hay gọi là Forex) là việc thực hiện mua bán trao đổi các phương tiện thanh toán nêu trên trên thị trường ngoại hối. Phương tiện phổ biến nhất là tiền, ngoại tệ. 

Đăng ký giao dịch ngoại hối là thế nào?

Đăng ký giao dịch ngoại hối, cụ thể dành cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước các thông tin về nhà đầu tư, vốn đầu tư, tài khoản vốn đầu tư mở tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện hoạt động đầu tư tại nước ngoài và tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN. 

Đăng ký giao dịch ngoại hối: Hồ sơ, Thủ tục & Mẫu đơn (2024)
Đăng ký giao dịch ngoại hối: Hồ sơ, Thủ tục & Mẫu đơn (2024)

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối mới nhất 2024

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối bao gồm:

 1. Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Phụ lục 1) 
 2. Bản sao được cấp từ sổ sốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 3. Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
 4. Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
 5. Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật
 6. Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam

Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối

Việc đăng ký giao dịch ngoại hối được thực hiện sau các hoạt động sau: 

 • Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và Giấy chứng nhận đó của nhà đầu tư còn hiệu lực 
 • Sau khi hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép hoặc sau khi nhà đầu tư đã được cấp tài liệu chứng minh quyền được hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư 
 • Sau khi mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép 

Quy trình các bước thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối:

Bước 1: Nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 1 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước

 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng: Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài 
 • Đối với nhà đầu tư không là tổ chức tín dụng: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là các nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh xác nhận. 

Bước 2: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước gửi thông báo yêu cầu nhà đầu tư bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì NHNN có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối đó. Nếu từ chối thì phải có văn bản nêu rõ lí do. 

Khi nào cần đăng ký giao dịch ngoại hối?

Nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch ngoại hối khi có liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với ngân hàng Nhà nước bao gồm:

 • Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và Giấy phép đầu tư ra nước ngoài này của nhà đầu tư còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;
 • Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép hoặc sau khi nhà đầu tư đã được cấp tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp quy định pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư;
 • Mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và trước khi thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Mẫu đơn đăng ký giao dịch ngoại hối

Click tải mẫu đơn đăng ký giao dịch ngoại hối mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

…..Ngày …….  tháng …… năm ……..

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh/thành phố …

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số … ngày ……

Căn cứ vào thỏa thuận, cam kết tiến độ góp vốn đầu tư của dự án hoặc dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của {Tên nhà đầu tư};

{Tên nhà đầu tư} đăng ký với Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố về giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài như sau:

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

 • Tên nhà đầu tư: ……
 • Địa chỉ: …
 • Số điện thoại: ……
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số ……ngày ……
 • Văn bản cho phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện, … ở nước ngoài số …ngày……{đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng}
 • Giấy phép của nước tiếp nhận đầu tư số ….. ngày ……
 • Tên Dự án/ Tên Hợp đồng BCC:
 • Địa điểm thực hiện Dự án:
 • Tổng vốn đầu tư được cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: ………….
 • Giá trị góp vốn của Nhà đầu tư: ……Trong đó:
 • Bằng tiền: …Bằng giá trị góp vốn khác theo quy định của pháp luật (Máy móc; hàng hóa; lợi nhuận giữ lại tái đầu tư; tài sản khác): … {chi tiết các hình thức góp vốn}
 • Số tiền đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:…Thời gian chuyển: ……Mục đích sử dụng: …
 • Tài khoản ngoại tệ trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số …., mở tại … ngày ……

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VỀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI:

 • Vốn đầu tư bằng tiền thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư{Loại ngoại tệ} số: … mở tại: … ngày ……
 • Tổng vốn đầu tư đăng ký chuyển ra nước ngoài:
 • Tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài:
TT Thời gian chuyển vốn dự kiến Bằng tiền Sử dụng lợi nhuận tái đầu tư Giá trị góp vốn khác
Ngoại tệ Quy USD VNĐ Ngoại tệ Quy USD VNĐ Ngoại tệ Quy USD VNĐ
1 Quý….Năm….
2 Quý….Năm….
…. ………………

(Chi tiết theo giá trị góp vốn theo hình thức góp vốn)

III. CAM KẾT:

 • Người ký tên dưới đây (đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư) cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin ghi trong Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài và các tài liệu kèm theo Hồ sơ đăng ký nêu trên của {Tên nhà đầu tư}.
 • {Tên nhà đầu tư} cam kết thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đính kèm:                                                                                                                       NHÀ ĐẦU TƯ

……………..

Để được tư vấn cụ thể quý khách hàng vui lòng thể liên hệ với Công ty luật Siglaw để được giải đáp nhanh nhất và chi tiết nhất:

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

5/5 - (2 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238