Thủ tục đóng cửa Công ty – Doanh nghiệp

Trong hoạt động kinh doanh của mình, vì một số lý do như kinh tế thị trường, dịch bệnh, cách thức quản lý điều hành của chủ doanh nghiệp,…doanh nghiệp đã phải đi đến kết quả là đóng cửa. Vậy trong thuật ngữ của nghề luật, việc đóng cửa một công ty được thực hiện theo cách thủ tục, quy trình giải thể doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp. Vậy thủ tục đóng cửa công ty, doanh nghiệp mới nhất năm 2024 là gì ? Hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Khi nào doanh nghiệp cần đóng cửa/giải thể?

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp sẽ bị đóng cửa, giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động theo quy định trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không duy trì đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong vòng 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, trừ khi có quy định khác trong Luật Quản lý thuế.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp đang được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý và doanh nghiệp liên quan theo quy định tại điểm d khoản 1 của Điều này đồng thời chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Quy trình, thủ tục các bước đóng cửa một công ty, doanh nghiệp

Thủ tục đóng cửa Công ty – Doanh nghiệp
Thủ tục đóng cửa Công ty – Doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 tại Điều 208 Quy định quy trình đóng cửa, giải thể doanh nghiệp là:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đóng cửa/giải thể doanh nghiệp, công ty

 • Quyết định giải thể của doanh nghiệp
 • Thông báo về quá trình giải thể của doanh nghiệp;
 • Báo cáo về quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, kèm theo danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Danh sách này bao gồm cả việc thanh toán đầy đủ các khoản nợ thuế và nghĩa vụ đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi doanh nghiệp quyết định giải thể (nếu có).
 • Biên bản và quyết định thanh lý tài sản
 • Danh sách người lao động
 • Giấy xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ cam kết không mở tài khoản
 • Xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan
 • Thông báo đóng mã số thuế

LƯU Ý:

 • Thành viên của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần, thành viên của Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu của công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên trong doanh nghiệp hợp danh, và người đại diện theo quy định pháp luật đều chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể của doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp hồ sơ giải thể bị không chính xác hoặc giả mạo, những thành viên nêu trên phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thanh toán quyền lợi chưa được giải quyết cho người lao động, các khoản thuế chưa nộp, nợ khác chưa thanh toán, và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật đối với các hậu quả phát sinh trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Nộp Thông báo giải thể doanh nghiệp

Thời hạn: Sau khi có quyết định đóng cửa, giải thể doanh nghiệp, trong vòng 07 ngày, doanh nghiệp phải nộp:

 • Nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp về việc giải thể
 • Nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Địa điểm nộp: 

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh, hay cụ thể là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh). 
 • Cơ quan thuế; 
 • Người lao động trong doanh nghiệp 

Bước 3: Thanh toán phần nợ còn tồn tại

Các nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp được xử lý theo thứ tự ưu tiên dưới đây:

 1. a) Thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, cũng như các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và thỏa thuận lao động tập thể đã ký kết;
 2. b) Thanh toán các nghĩa vụ thuế;
 3. c) Thanh toán các nghĩa vụ nợ khác.

Bước 4: Nộp hồ sơ trả lại con dấu công ty cho cơ quan có thẩm quyền

 • Biên bản giải thể
 • Quyết định giải thể
 • Công văn trả dấu
 • Thông báo đóng cửa mã số thuế
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo của Sở Kế hoạch đầu tư về việc trả con dấu

Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể, đóng cửa doanh nghiệp

Thời hạn: 05 ngày từ ngày giải quyết hết các khoản nợ còn tồn đọng

Địa điểm: Cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt trụ sở)

Lưu ý khi đóng cửa, giải thể công ty, doanh nghiệp

Các trường hợp mà công ty được phép hoặc bắt buộc phải giải thể

Đây là đều mang tính đa dạng, có thể xuất phát từ việc vi phạm pháp luật hoặc quyết định tự nguyện của chủ doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh gặp thua lỗ mà không có khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính khi đến hạn hoặc không có đủ nhu cầu để tiếp tục kinh doanh.

Các lý do khác bao gồm vi phạm pháp luật, áp dụng hình thức chế tài và đình chỉ hoạt động kinh doanh, hoặc kinh doanh một cách trái phép. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể bị áp dụng chế tài, đình chỉ hoạt động kinh doanh, và bắt buộc giải thể.

Khi giải thể, doanh nghiệp cần hoàn tất nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế quận, huyện, và thực hiện thủ tục khóa mã số thuế trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại trụ sở chính.

Thanh toán các khoản nợ là bước quan trọng trong quá trình giải thể. Các nghĩa vụ được ưu tiên thanh toán bao gồm lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, và các quyền lợi khác của người lao động, tiếp theo là nợ thuế, và sau cùng là các khoản nợ khác.

Quyết định giải thể được thực hiện bởi Tòa án hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ giải thể. Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và cấm mọi hoạt động như cất giấu tài sản, từ bỏ quyền đòi nợ, chuyển đổi nợ, ký kết hợp đồng mới, cầm cố, thế chấp, tặng, cho thuê tài sản, chấm dứt hợp đồng, và huy động vốn dưới mọi hình thức

Nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp phải hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế tại Chi cục thuế quận, huyện và thực hiện thủ tục đóng mã số thuế trước khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh tại trụ sở chính của công ty.

Thanh toán các khoản nợ

Thanh toán nợ

Để giải thể doanh nghiệp, việc thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác là điều quan trọng. Vì vậy, để tiện lợi cho quá trình giải thể công ty diễn ra nhanh chóng, doanh nghiệp cần thực hiện thanh toán toàn bộ các khoản nợ.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau:

Các nghĩa vụ liên quan đến lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, và các quyền lợi khác của người lao động, theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng lao động đã ký kết;

Nợ thuế;

Các nghĩa vụ nợ khác.

Quyết định giải thể

Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh, thẩm quyền của họ không bao gồm việc phản đối hoặc đồng ý về quyết định giải thể của doanh nghiệp. Thay vào đó, họ chỉ xem xét về tính hợp lệ trong bộ hồ sơ giải thể;

Nếu không có khiếu nại nào đối với việc giải thể, sẽ đưa ra quyết định cập nhật tình trạng doanh nghiệp đã giải thể thông qua cổng thông tin Quốc gia trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi quyết định giải thể được đưa ra, doanh nghiệp bị cấm một số hoạt động như cất giấu tài sản, từ bỏ hoặc giảm quyền đòi nợ, chuyển đổi nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, ký kết hợp đồng mới trừ khi có liên quan đến giải thể, cầm cố, thế chấp, tặng, cho thuê tài sản, chấm dứt hợp đồng có hiệu lực, và huy động vốn dưới mọi hình thức.

Để được tư vấn cụ thể quý khách hàng vui lòng thể liên hệ với Công ty luật Siglaw để được giải đáp nhanh nhất và chi tiết nhất:

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

Đánh giá
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238