Hướng dẫn cách đăng ký giao dịch ngoại hối & tải mẫu mới 2023

MỤC LỤC

Hiện nay hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài diễn ra rất sôi động. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro về pháp lý, nhà đầu tư cần thận trọng khi thực hiện quá trình chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư phải mở một tài khoản ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép và đăng ký chuyển ngoại tệ ra nước ngoài hay đăng ký giao dịch ngoại hối để đầu tư thông qua tài khoản này. Để tìm hiểu rõ hơn, hãy cùng Siglaw tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cơ sở pháp lý về thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối

Đăng ký giao dịch ngoại hối là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 12/2016/TT-NHNN thì có thể hiểu đăng ký giao dịch ngoại hối đầu tư ra nước ngoài hay đăng ký chuyển ngoại tệ ra nước ngoài là việc đăng ký với ngân hàng nhà nước các thông tin về nhà đầu tư, vốn đầu tư, tài khoản vốn đầu tư được mở tại tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài và tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền sang nước ngoài.

Phạm vi điều chỉnh đăng ký chuyển ngoại tệ ra nước ngoài

Các quy định về đăng ký giao dịch ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực:

 • Dầu khí;
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức: Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

sẽ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nếu nhà đầu tư thuộc các đối tượng trên sẽ không thuộc phạm vi trong bài viết này. 

Đồng tiền sử dụng để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Theo Điều 4 Thông tư 12/2016/TT-NHNN, đồng tiền sử dụng để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

 • Ngoại tệ;
 • Đồng Việt Nam: trong trường hợp chuyển vốn đầu tư sang quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư mà Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có ký kết thỏa thuận, hiệp định song phương, đa phương quy định về việc cho phép sử dụng đồng Việt Nam trong các giao dịch thanh toán, chuyển tiền;

Thời điểm thực hiện đăng ký giao dịch ngoại hối đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với ngân hàng Nhà nước sau khi:

 •  Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và Giấy phép đầu tư ra nước ngoài này của nhà đầu tư còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;
 • Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép hoặc sau khi nhà đầu tư đã được cấp tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp quy định pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư;
 • Mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và trước khi thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư

Theo Điều 5 Thông tư 12/2016/TT-NHNN, khi mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư phải tuân thủ các nguyên tắc dưới đây:

 • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Chương III Thông tư này trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.
 • Trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư được mở và sử dụng đồng thời 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Chương III Thông tư này.
 • Nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt cho từng dự án.
 • Trường hợp dự án đầu tư ở nước ngoài có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, mỗi nhà đầu tư phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt để chuyển vốn ra nước ngoài trong phạm vi tổng vốn đầu tư và tỷ lệ phần vốn góp theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • Sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối, mọi giao dịch thu, chi theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư.
 • Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Lưu ý: Trường hợp thay đổi tài khoản vốn đầu tư bằng loại ngoại tệ khác hoặc thay đổi tổ chức tín dụng được phép nơi mở tài khoản vốn đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước.

Thẩm quyền xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

 • Nhà đầu tư là tổ chức tín dụng: Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký
 • Nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.

Cách đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ Điều 9 Thông tư 12/2016/TT-NHNN, hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

 1. Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này).
 2. Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.
 3. Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
 4. Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
 5. Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 6. Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo một trong ba cách thức sau:

 • Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước (trừ trường hợp nhà đầu tư là tổ chức tín dụng);
 • Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước (đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng) hoặc tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng);
 • Gửi qua dịch vụ bưu chính.

Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của nhà đầu tư.

Kết quả thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

 • Xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối
 • Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Mẫu đơn đăng ký giao dịch ngoại hối

Click tải mẫu đơn đăng ký giao dịch ngoại hối mới nhất 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

…..Ngày …….  tháng …… năm ……..

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh/thành phố …

✔️Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

✔️Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số … ngày ……

✔️Căn cứ vào thỏa thuận, cam kết tiến độ góp vốn đầu tư của dự án hoặc dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của {Tên nhà đầu tư};

{Tên nhà đầu tư} đăng ký với Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố về giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài như sau:

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

⭕Tên nhà đầu tư: ……

⭕Địa chỉ: …

⭕ Số điện thoại: ……

⭕Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số ……ngày ……

⭕Văn bản cho phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện, … ở nước ngoài số …ngày……{đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng}

⭕Giấy phép của nước tiếp nhận đầu tư số ….. ngày ……

⭕Tên Dự án/ Tên Hợp đồng BCC:

⭕Địa điểm thực hiện Dự án:

⭕Tổng vốn đầu tư được cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: ………….

⭕Giá trị góp vốn của Nhà đầu tư: ……Trong đó:

⭕Bằng tiền: …

Bằng giá trị góp vốn khác theo quy định của pháp luật (Máy móc; hàng hóa; lợi nhuận giữ lại tái đầu tư; tài sản khác): … {chi tiết các hình thức góp vốn}

⭕Số tiền đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:…

Thời gian chuyển: ……

Mục đích sử dụng: …

Tài khoản ngoại tệ trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số …., mở tại … ngày ……

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VỀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI:

⭕Vốn đầu tư bằng tiền thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư{Loại ngoại tệ} số: … mở tại: … ngày ……

⭕Tổng vốn đầu tư đăng ký chuyển ra nước ngoài:

⭕Tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài:

TT Thời gian chuyển vốn dự kiến Bằng tiền Sử dụng lợi nhuận tái đầu tư Giá trị góp vốn khác
Ngoại tệ Quy USD VNĐ Ngoại tệ Quy USD VNĐ Ngoại tệ Quy USD VNĐ
1 Quý….Năm….
2 Quý….Năm….
…. ………………

(Chi tiết theo giá trị góp vốn theo hình thức góp vốn)

III. CAM KẾT:

⭕Người ký tên dưới đây (đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư) cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin ghi trong Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài và các tài liệu kèm theo Hồ sơ đăng ký nêu trên của {Tên nhà đầu tư}.

⭕{Tên nhà đầu tư} cam kết thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đính kèm:                                                                                                                       NHÀ ĐẦU TƯ

……………..

Để được TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ: 

Công ty Luật Siglaw Trụ sở chính: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Hotline: 0961 366 238 Email: [email protected] 

Chi nhánh Miền Nam: Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

5/5 - (4 votes)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238