Chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc dành cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh khi có phát sinh hoạt động kinh doanh. Thuế đóng vai trò là công cụ tăng nguồn kinh phí cho Nhà nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc ổn định và phát triển xã hội. Doanh nghiệp làm ăn sinh lãi đều phải trích một khoản để thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuỳ thuộc vào loại hình mà doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ với các loại thuế khác nhau và mức thuế phải nộp cũng khác. Cơ bản là doanh nghiệp sẽ phải nộp 4 loại thuế cơ bản: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn các thông tin cơ bản về thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải quyết toán thuế TNDN khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định)”

    Quyết toán thuế là hoạt động thường niên, bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp. Việc quyết toán thuế giúp xác định tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế trong một giai đoạn hoặc trong một kỳ hạn nào đó. Thông thường sẽ là 1 năm 1 lần nhưng khi doanh nghiệp chuyển đổi sang loại hình khác, việc quyết toán thuế là cần thiết để doanh nghiệp chuyển đổi hoàn tất nghĩa vụ và truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp.

    Tuy nhiên việc quyết toán thuế có thể không cần thiết nếu bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi thì không phải khai cho đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ cần khai quyết toán thuế năm theo quy định (Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC), áp dụng trong trường hợp:

  • Chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần và ngược lại
  • Chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình

  • Căn cứ theo Khoản 3 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định từ việc chuyển loại hình doanh nghiệp mà có doanh nghiệp được thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư thì đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; bên cạnh đó cũng được kế thừa các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện chuyển lỗ (Tham khảo các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định 218/2013/NĐ-CP) 
Chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu – chi phí

STT Văn bản đính kèm Tên tài liệu Biểu mẫu
1 Thông tư 80/2021/TT-BTC Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 04/TCDN
2 Thông tư 200/2014/TT-BTC Báo cáo tài chính năm  
Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN
Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp/ gián tiếp Mẫu số B03-DN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN
3 Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc    

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu 

STT Văn bản đính kèm Tên tài liệu Biểu mẫu
1 Thông tư 80/2021/TT-BTC Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 04/TCDN
2 Thông tư 200/2014/TT-BTC Báo cáo tài chính năm
Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN
Báo cáo luân chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN
3 Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc

Nộp thêm các giấy tờ sau nếu có thực tế phát sinh 

Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ Mẫu số 03-1A/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC

 

  Đối với doanh nghiệp thuộc các ngân hàng, tín dụng Mãu số 03-1B/TNDN
  Đối với các Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Mẫu số 03-1C/TNDN
  Phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (nếu có) Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới Mẫu số 03-3A/TNDN
  Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng) Mẫu số 03-3B/TNDN
  Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ. Mẫu số 03-3C/TNDN
  Đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao. Mẫu số 03-3D/TNDN
Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế    Mẫu số 03-4/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản   Mẫu số 03-5/TNDN
Phụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ   Mẫu số 03-6/TNDN
Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết    Mẫu số 01 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP
Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở sản xuất   Mẫu số 03-8/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC
Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản   Mẫu số 03-8A/TNDN
Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện   Mẫu số 03-8B/TNDN
Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán   Mẫu số 03-8C/TNDN
Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm   Mẫu số 03-9/TNDN
Doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế    
  Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế    

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp qua đường link: https://thuedientu.gov.vn hoặc nộp hồ sơ quyết toán thuế doanh nghiệp tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp, nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hay gọi là Tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp. Khi chuyển đổi doanh nghiệp mà có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh nào nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế sẽ được hoàn thuế GTGT (Căn cứ theo Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008)

Tuy nhiên cần lưu ý, trường hợp chuyển từ doanh nghiệp thông thường sang Doanh nghiệp chế xuất thì không thuộc các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định (Xem thêm quy định về các hình thức công ty được chuyển đổi: Luật Doanh nghiệp 2020 – Điều 202, 203, 204, 205). Tương tự trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi thì chi nhánh của doanh nghiệp đó không phải là pháp nhân nên chi nhánh cũng không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. 

Như vậy, khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình công ty, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho đến khi có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định, doanh nghiệp phải kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định pháp luật. Ngoài ra nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Vấn đề hoàn thuế GTGT cũng được áp dụng nếu doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. 

Để được tư vấn cụ thể quý khách hàng vui lòng thể liên hệ với Công ty luật Siglaw để được giải đáp nhanh nhất và chi tiết nhất:

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

Đánh giá
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238