Tài khoản vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 2023

Mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là một thủ tục mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sẽ thực hiện góp vốn đầu tư, chuyển nhượng vốn, chuyển lợi nhuận và thu nhập hợp pháp ra nước ngoài… thông qua tài khoản này. Bài viết dưới đây, Siglaw xin chia sẻ tới quý bạn đọc các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tài khoản vốn đầu tư là gì?

Tài khoản vốn đầu tư là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Có hai loại tài khoản vốn đầu tư nước ngoài.

 • Tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trực tiếp.
 • Tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam gián tiếp.

Nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Tài khoản vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Tài khoản vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Các loại tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam Trực tiếp

Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp bao gồm: 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp FDI, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 2. Doanh nghiệp không thuộc trường hợp trên có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 3. Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP.

Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp như sau:

 • Chỉ được mở 01 tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 ngân hàng được phép tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư;
 • Tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trực tiếp chỉ được mở tại 01 ngân hàng được phép;
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP hoặc tham gia nhiều hợp đồng BCC thì phải mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi dự án PPP, hợp đồng BCC;
 • Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ.

Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi ngân hàng được phép mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì phải thực hiện như sau: 

 • Thực hiện việc ở mở tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trực tiếp tại ngân hàng được phép khác;
 • Chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp đã mở trước đây sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mới, sau đó đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây;
 • Tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp tại ngân hàng được phép khác chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi quy định.

Đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các trường hợp:

(1) Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

(2) Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp; phải thực hiện đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở; Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú có sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp này thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện các giao dịch thu, chi đối với hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong các trường hợp sau:

 • Sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp này xuống dưới 51%;
 • Sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Doanh nghiệp thực hiện đóng tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp khi không còn nhu cầu sử dụng tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trực tiếp.

Thủ tục đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Các giao dịch thu, chi được phép thực hiện trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Các giao dịch thu, chi được phép thực hiện trên tài khoản vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp bằng ngoại tệ được quy định chi tiết tại Điều 6 Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Tất cả các giao dịch thu, chi đều phải thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản.

Tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam gián tiếp

Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam phải mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở Việt Nam. Các hoạt động đầu tư gián tiếp bao gồm:

 • Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
 • Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN;
 • Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
 • Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ;
 • Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư; ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư;
 • Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Một số lưu ý về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp cần lưu ý một số điểm sau:

 • Mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam phải được thực hiện thông qua 01 tài khoản vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp mở tại 01 ngân hàng được phép.
 • Khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam dưới các hình thức quy định tại Điều 5 của Thông tư 05/2014/TT-NHNN, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 05/2014/TT-NHNN, các quy định hiện hành của pháp Iuật liên quan đến hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, quy định tại Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán, các quy định của pháp luật về mở và sử dụng tài khoản thanh toán và các quy định của pháp luật có liên quan.
 • Số dư trên tài khoản vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp: Thành phần hồ sơ sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của từng ngân hàng, tuy nhiên, thông thường doanh nghiệp mở tài khoản cần cung cấp các tài liệu sau:

 • Bản sao Điều lệ;
 • Bản sao Hộ chiếu/CMND của người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/người phụ trách kế toán (tùy quy mô doanh nghiệp).

Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Các giao dịch thu, chi được phép thực hiện trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được quy định chi tiết tại Điều 7 Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Cách mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Để mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật (Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận mã số thuế…)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản/Kế toán trưởng.
 • Giấy ủy quyền (nếu có).
 • CMND/Hộ chiếu của Chủ tài khoản/Kế toán trưởng/Người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư là tổ chức có trụ sở chính, nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú (Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện)

Trên đây là nội dung chia sẻ về tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam của Công ty Luật Siglaw. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ Siglaw để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung chia sẻ tiếp theo.

Trụ sở chính: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961 366 238

Chi nhánh Miền Nam: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

5/5 - (2 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238